A simple conversation between a Japanese and an Indian student.

A simple conversation between a Japanese and an Indian student.

 Here is a simple conversation between a Japanese and an Indian student. You can have some ideas about the Japanese simple phrase which you can use while talking with a Japanese.(Role-play between a Japanese and a student)


Hiroshi: Hello guys, I am Hiroshi. Nice to meet you.
               (Kon’nichiwa, Watashi wa hiroshidesu. Hajimemashite.)
Student: Hello Hiroshi san, Welcome to Chandrasekhara Academy.
                (Kon’nichiwa Hiroshi-san, chandorasekaraakademī e yōkoso.)
Hiroshi: what is your name?
                (Onamaewa nan desu ka?)
Student: My name is Sidharth Rout.
                (Watashi no namaewa Sidharth Rout desu.)
Hiroshi: How old are you?
                (Anata wa nan-saidesu ka?)
Student: I am 22 years old.
                (Watashi wa 22-saidesu.)
Hiroshi: Where do you live?
                (Doko ni sunde imasu ka?)
Student: I live in Puri.
                (Watashi wa puri ni sunde imasu.)
Hirsohi: what are you reading today?
                (Kyō wa nani o manande imasu ka?)
Student: we are learning Web designing today.
                (Kyō wa web designing o gakushū shite imasu.)
Hiroshi: Do you learn Japanese Language ?
                (Anata wa nihongo o manabimasu ka?)
Student: Yes, we do. We can speak Basic Japanese.
                (Hai, arimasu. Kihon-tekina nihongo ga hanasemasu.)
Hiroshi: That’s good.
                (Sore wa ī desu ne)
Student: Thank you, Mr. Hirsohi.
                (Hirusohi-san, arigatōgozaimashita.)
Hiroshi: why do you study Japanese?
                Naze nihongo o benkyō suru no?
Student: I love Japanese culture, and I want to do a job in Japan.
                (Watashi wa nihon’nobunka ga daisukide, Nihon de shigoto o                         shitaidesu.)
Hiroshi: That’s amazing. I wish you your Bright future.
                (Hontōni sugoi. Akarui mirai o.)